NUTRITIONSPLAN

VÅRT ARBETSSÄTT

Hästar har - precis som vi människor - en fysiologisk intelligens för att hålla kroppen i form, frisk och balanserad. Det är denna intelligens som styr och instruerar MILJARDER av kemiska reaktioner i kroppen dygnet runt. Att ta andetag, hjärta som slår, blodet som pumpas, fodret som ska smältas, hormoner som utsöndras, kroppen som avgiftar sig och hästens immunsystem som skyddar, allt detta och mycket mer sker i kroppen varje sekund.

När kroppen blir stressad, belastas med toxiner eller utsätts för näringsobalanser försöker den här fina kroppsliga intelligensen återställa balansen. Om kroppen inte lyckas kommer den så småningom att börja kommunicera detta utåt. Hästen kommer att visa att en obalans pågår som kroppen jobbar med genom ex ett förändrat beteende, synliga tecken som ex eksem eller olika kroppsyttringar som ex stelhet.

Det kan ta år innan kroppen visar kliniska tecken för alla obalanser börjar på cellnivå men när belastningen blir för stor kommer det så småningom att tippa över. Många hästägare upplever plötsligt att deras häst visar obalanser som ägaren inte kan hitta en förklaring till. 

I själva verket har många hästar obalanser som har lämnats utan åtgärd långt tidigare, till och med innan hästen kom till nuvarande ägare. Det kan räcka med en separation från bästa kompisen för att utlösa en reaktion som man inte förväntat sig. 

             
Det enda sättet att återställa och friskvårda sin häst är att hjälpa den att återfå sitt naturliga, fysiska, själsliga och mentala tillstånd.

Anna Lidén

Vi möter dagligen hästägare som ”provat allt” på sina hästar och ändå inte lyckas komma tillrätta med obalansen/problemet som den har. Orsaken är dels att alla hästar är individer och en lösning som fungerat på en häst behöver inte fungera på en annan och dels att man inte får hjälp med att se "hela bilden". En obalans uppstår på cellnivå och kan påverka många kroppssystem, det kan också gå lång tid från att obalansen uppstått till man ser det på hästen. Ett beteende, tecken eller kroppsyttryck kan ha många orsaker och en orsak kan ha många uttryck - kroppsligt och beteendemässigt. 

Vår tolkning av att använda en funktionsmedicinsk modell för häst är hämtad ur den på humansidan där personen själv får lämna omfattande information om sin historia, kost och livsstil för att tillsammans med olika analyser få en bild av den bakomliggande orsaken till ohälsa. Hästen berättar för oss på sitt eget sätt genom synliga tecken, kroppsliga yttringar och förändrat beteende och utmaningen ligger i att kunna tolka det vi ser och känner och kunna koppla det till vilken typ av obalans hästen visar. Dessa obalanser menar vi uppstår i interaktioner mellan hästens livs- och hälsohistoria, genetiska uppsättning, nutrition, levnadsmiljö och livsstil där vi ser nutrition som grunden.  

Läs mer nedan eller beställ

INDIVIDEN I FOKUS

För att nå ett hållbart resultat när vi arbetar med att återställa eller vitalisera hästen behöver vi se individen ur ett helhets perspektiv, där kropp, sinne och själ är en enhet och där varje del behöver fungera optimalt för att individen ska vara i balans.

Upplevda fysiska och mentala trauman, medicinsk historia, livsstil, nutrition, toxiner, stress mm måste kartläggas. Underliggande orsaker till obalanser har ofta ett ursprung i en för hästen onaturlig livsstil där hästens 8 grundläggande livsfaktorer inte har tillgodosetts genom hästens livstid. Om du vill lära dig mer om hur du kan friskvårda din häst ur ett funktions- och näringsmedicinskt perspektiv bli gärna medlem i Equine Wellbeing Academy.

NUTRITIONSPLANEN GÅR UT PÅ ATT "LÄKA LAGER"

Alla hästar har en fysisk intelligens för att hålla kroppen balanserad och välmående, men hästar får genom livet en rad fysiska och känslomässiga upplevelser och dessa livshändelser kommer över tid att byggas upp som en serie lager. Flera lager leder ofta till en försämrad hälsoprofil. I kartläggningen av hästens nuvarande status och dess livshistoria kan man få en bild av dessa lager som behöver adresseras.  Vi identifierar, prioriterar och hästägaren åtgärdar dessa lager. Ett i taget. Så vi  ser inte ett hälsoproblem som en isolerad händelse och åtgärdar det. Det är här vi får kunder som "provat allt" utan att få ett hållbart resultat. Vi tittar inte på hälsoobalanser på det sättet.  Hovbölder, mugg, tunna sulor, eksem, allergier, hosta, listan kan göras lång men har sitt ursprung i att systemen i kroppen inte längre orkar hålla emot och att enbart adressera symtomen kommer inte leda till ett hållbart resultat. För oss betyder alla signaler som hästen sänder ut att det är ett sätt för kroppen att tala om att något inte stämmer. Vi tittar på hela hästen som en enda fungerande enhet med målet att förstå och adressera den underliggande orsaken till hälsoproblemet, som oftast kan hittas i just den hästens historia  och en onaturlig livsstil. Är hästen sjuk ska du konsultera Veterinär.

HUR MÅR TARMEN?

Oavsett vad hästen visar är den viktigaste och första uppgiften att stärka och vitalisera mage och tarm. Att stärka tarmväggen och återställa mikrobiotan har aldrig varit viktigare än nu. Genom specifik näringsstöttning ger du hästen de bästa förutsättningarna att stärka den självläkande funktion som den föddes med.

NUTRITIONSPLANENS UPPLÄGG

Hälsa är färskvara så för att bibehålla en sund häst behöver man dagligen friskvårda och arbeta förebyggande. Oavsett vad din häst visar är den första och viktigaste uppgiften att stärka och vitalisera mage och tarm. "Allt" börjar här. Om du gått vårt Academyprogram "Stärk och Vitalisera" har du redan lagt grunden, och har du också tagit hästen genom Let´s Get Started så har du kommit en bra bit på vägen. Men upplever du att hästen har flera "lager" som inte är återställda passar denna plan mycket bra. 

Genom en Nutritionsplan får du en struktur för att bygga upp din häst inifrån och göra den mer motståndskraftig.

Steg1

FUNKTIONSANALYS
Hästens levnadshistoria och nuvarande livsstil. Ägarens beskrivning av  obalanser hos sin häst. Vi sammanställer svaren.

Steg 2

SAMTAL
Uppföljande samtal via telefon med ägaren där vi kompletterar analysen ytterligare. Det kan röra sig om förtydligande, sovvanor, ätvanor mm. 

Steg  3

KOMPLETTERA
Eventuellt ber vi om kompletterande info, tex provsvar eller att göra andra analyser för att få en heltäckande bild.

Steg 4

PRIORITERING
Vi identifierar och prioriterar de lager som behöver adresseras. Vi ger en förklaring till vilken den underliggande orsaken kan vara på din häst. 

Steg 5

NUTRITIONSPLAN 
Du får ett åtgärdsförslag med tre faser som sträcker sig över ca 6 månader. I denna plan ingår näringsterapi, tips på förändring i levnadsmiljö samt förslag på kompletterande terapier. 

Steg 6

UPPFÖLJNING
Under tiden som Nutritionsplanen sträcker sig kan du boka avstämningssamtal. Efter 6 månader har vi ett uppföljningssamtal.


VAD KAN OBALANSER BERO PÅ?

Första steget i metoden är som vi beskrivit en Funktionsanalys som består av en kartläggning av hästen för att se vilka faktorer som påverkat hästens välmående genom livet och hur dess nuvarande status är. Många faktorer kan vara svåra att upptäcka och en del beror inte på hästens nuvarande livssituation. Hästägaren har ofta "gjort allt" men hästen har fortfarande obalanser som påverkar hästens livskvalité. Ett av syftena med analyser är att kunna se "bortom" nuläge.

De fem främsta faktorerna till obalanser är om hästen upplevt följande genom sin livstid:

1. Onaturlig livsstil, inte tillgodoser hästens grundläggande behov. Detta kan i sin tur leda till:
2. Fysisk och psykisk stress, tex genom oregelbunden utfodring, isolering och under/överträning, undermålig hovvård.
3. Nutritions brister el. belastning, tex genom växtart- och näringsfattig diet, stress och medicinering.
4. Förgiftning och toxisk belastning, tex genom giftiga växter, brist på rörelse, hormoner, kemikalier
5. Angripare som ex. parasiter och patogener som i sin tur kan orsaka bl.a förgiftning

Vi kan även hitta orsaker i hästens levnadsmiljö där hästens grundläggande behov inte tillgodosetts i tidigare eller nuvarande livssituation. Viktiga faktorer som hovens hälsa och vilken hovvård som görs, utrustning, träning och vilken kontakt och kommunikation man har med sin häst spelar också en avgörande roll.

DIN ROLL I HÄSTENS ÅTERHÄMTNING ÄR viktig

Du känner din häst bäst och ser när förändringar sker. Du behöver ha en kraftfull intention att hästen kommer att bli bra. Hästen är ett extremt känsligt djur och fångar upp minsta förändring i ditt sinne, så ett positivt förhållningssätt runt din häst snabbar på återhämtningen. Att återfå vitalitet kan ta tid, och genom att många "lager" ska arbetas igenom bör man som Hästägare vara beredd på att lägga den tid och kraft det tar. Vi erbjuder ett långsiktigt samarbete där Nutritionsprogram ligger som grund och regelbundna uppföljningar leder processen framåt.